• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว.3990-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  [พร0023.5/ว.3989-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

  [พร0023.5/ว.3988-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๑

  [พร0023.5/ว.3987-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใข้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

  [พร0023.5/ว.3986-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  [พร0023.5/ว.3985-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)

  [พร0023.5/ว.388-18พ.ย57]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๘ ไตรมาสที่ ๑

  [พร0023.5/ว.387-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

  [พร0023.5/ว.386-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน(ประปาหมู่บ้าน)ครั้งที่ ๑

  [พร0023.5/ว.385-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กล้องวงจรปิด (CCTV)

  [พร0023.5/ว.384-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างลานกีฬา

  [พร0023.5/ว.383-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  [พร0023.5/ว.382-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.5/ว.381-18พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.5/ว.380-18พ.ย57]เชิญร่วมประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือการใช้จ่ายงบประมาณ

  [พร0023.5/ว.378-14พ.ย57]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.3920-14พ.ย57]การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.17721-13พ.ย57]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๘

  [พร0023.5/ว.3872-11พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.3826-7พ.ย57]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)

  [พร0023.5/ว.3817-7พ.ย57]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.3779-6พ.ย57]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)และเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. การช่วยเหลือประชาชน  
  2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
  3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  
  4. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  5. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น  
  6. การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  7. ด้านเงินสะสม  
  8. งานวันเข้าพรรษา  
  9. โครงการจัดงานต่าง ๆ  
  10. ค่าใช้จ่ายในการอุปสมบท  
  11. ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.  
  12. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  
  13. การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง.  
  14. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ  
  15. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.  
  16. การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย  
  17. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา  
  18. การจัดงานประเพณีทางศาสนา  
  19. การประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล  
  20. การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
  21. ค่าใช่จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  22. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่
  23. การเบิกค่าใช้จ่ายงานบริการตรวจสุขภาพด้านการสาธารณสุข

   

   

  [พร0023.5/ว.3715-31ต.ค57]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.5/ว.3720-31ต.ค57]การกันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

  [พร0023.5/ว.364-27ต.ค57]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.3597-27ต.ค57]การอุทรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.359-21ต.ค57]แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการฯ เข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.

  [พร0023.5/ว.16143-20ต.ค57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

  [พร0023.5/ว.348-15ต.ค57]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที