แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว232-11พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.1/ว1764-11พค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เขียนโดย Admin 336
[พร0023.1/ว1763-11พค65]ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 312
[พร0023.1/ว1762-11พค65]ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยังยืน เขียนโดย Admin 328
[พร0023.1/ว1761-11พค65]การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.1/ว230-10พค65]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 309
[พร0023.1/ว223-9พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 เขียนโดย Admin 315
[พร0023.1/ว224-9พค65]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 280
[พร0023.1/ว1695-6พ.ค.65]แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 355
[พร0023.1/ว216-3พค65]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2565 เขียนโดย Admin 314