แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว161-5เมษ64]แจ้งเปลี่ยนกำหนดการใหม่โครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 439
[พร0023.1/ว162-5เมษ64]กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 401
[พร0023.1/ว157-31มีค64]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.1/ว1479-31มีค64]ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.1/ว150-31-มีค64]แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.สมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง(นงก.) รุ่นที่ 3 เขียนโดย Admin 422
[พร0023.1/ว147-25มีค64]ประชามสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัมนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC เขียนโดย Admin 387
[พร0023.1/ว144-23มีค64]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสับหรับ ศพด. รุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 425
[พร0023.1/ว1277-19มีค64]การประชุมชี้แจง เรื่องหลักกฏหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Admin 420
[พร0023.1/ว136-19มีค64]การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.1/ว137-19มีค64]แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 417