แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว5616-29ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เขียนโดย Admin 377
[พร0023.1/ว5617-29ธค64]การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. เขียนโดย Admin 370
[พร0023.1/ว5615-19ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้านเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด เขียนโดย Admin 397
[พร0023.1/ว539-29ธค64]การจัดทำนามสงเคราะห์(ไทย - อังกฤษ) เขียนโดย Admin 343
[พร0023.1/ว533-24ธค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.1/ว526-21ธค64]แจ้งการอบรมหลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย Admin 431
[พร0023.1/ว522-20ธค64]ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 606
[พร0023.1/ว518-15ธค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 เขียนโดย Admin 367
[พร0023.1/ว512-14ธค64]แจ้งข้อมูลข่าวารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.1/ว5300-9ธค64]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 473