แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว239-28พค64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ application Zoom เขียนโดย Admin 422
[พร0023.1/ว238-28พค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 เขียนโดย Admin 345
[พร0023.1/ว5947-27พค64]การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เขียนโดย Admin 386
[พร0023.1/ว229-25พค64]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 415
[พร0023.1/ว227-27พค64]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 421
[พร0023.1/ว226-27พค64]มอบหมายงานในหน้าที่และผิดชอบ เขียนโดย Admin 385
[พร0023.1/ว210-17พค64]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 383
[พร0023.1/ว213-18พค64]แจ้งแนวทางปฏบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ประกาศจังหวัดแพร่(ฉบับที่ 37) เขียนโดย Admin 470
[พร0023.1/ว201-6พค64]ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 463
[พร0023.1/ว202-6พค64]โครงการศึกษาผู้ที่มีศักยภาพนานาชาติซีอานฯ เขียนโดย Admin 401