แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว42-20มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 357
[พร0023.1/ว22-12มค64]การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เขียนโดย Admin 347
[พร0023.1/ว17-11มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 เขียนโดย Admin 350
[พร0023.1/ว16-11มค64]การสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ เขียนโดย Admin 406
[พร0023.1/ว13-7มค64]แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 12218
[พร0023.1/ว4-5มค64]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 365
[พร0023.1/ว1-4มค64]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 383
[พร0023.1/ว526-29ธค63]โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 465
[พร0023.1/ว522-25ธค63]กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบีมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย Admin 430
[พร0023.1/ว521-25ธค63]แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์ฯ เขียนโดย Admin 366