แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1252-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เขียนโดย Admin 425
[พร0023.1/ว1251-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.1/ว110-31มีค65]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google meet เขียนโดย Admin 278
[พร0023.1/ว179-28มีค65]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 285
[พร0023.1/ว1190-24มีค65]ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 323
[พร0023.1/ว174-24มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.1/ว164-21มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.1/ว1073-17มี.ค.65]แจ้งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.1/ว147-9มี.ค.65]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9/2565 เขียนโดย Admin 329
[พร0023.1/ว934-8มี.ค.65]ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 494