แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว64-31มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 9
[พร0023.1/ว454-1กพ66]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 22
[พร0023.1/ว323-24มค66]การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 156
[พร0023.1/ว52-24มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุน ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 105
[พร0023.1/ว53-23มค66]การดำเนินโครงการสร้างเยาวชนเพื่อสการพัฒนา รุ่นที่ 10 เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว807-24มค66]การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ เขียนโดย Admin 88
[พร0023.1/ว27-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย Admin 121
[พร0023.1/ว28-16ม.ค.66]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 82
[พร0023.1/ว24-13มค66]แจ้งข้อมูลข่าสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 113
[พร0023.1/ว25-13มค66]การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 143