แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว2919-5สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 31
[พร0023.1/ว2899-4สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระบเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดีของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบงประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 85
[พร0023.1/ว2861-3สค65]ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญีปุ่น เขียนโดย Admin 54
[พร0023.1/ว2862-3สค65]ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 77
[พร0023.1/ว2859-3สค65]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 เขียนโดย Admin 82
[พร0023.1/ว330-26กค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 เขียนโดย Admin 112
[พร0023.1/ว2777-26กค65]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.1/ว323-25กค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2565 เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว318-19กค65]แจ้งบุคลากร อปท.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 212
[พร0023.1/ว317-19กค65]แจ้งบุคลากร อปท.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 126