แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว267-9มิย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 เขียนโดย Admin 93
[พร0023.1/ว259-1มิ.ย.65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 113
[พร0023.1/ว253-31พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 เขียนโดย Admin 108
[พร0023.1/ว1979-26พค65]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว1953-25พค65]การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 129
[พร0023.1/ว1952-25พค65]ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 148
[พร0023.1/ว248-24พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 เขียนโดย Admin 92
[พร0023.1/ว244-19พค65]ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ web conference เขียนโดย Admin 83
[พร0023.1/ว243-18พค65]กิจกรรม KM Online หัวข้อความสำเร็จของการพัฒนา e-Sevice เพื่อประชาชน ผ่านระบบ Facebook Live และ Youtube เขียนโดย Admin 87
[พร0023.1/ว238-12พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 เขียนโดย Admin 106