แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว531-13พ.ย.66]ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯและจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2566 เขียนโดย Admin 91
[พร0023.1/ว4324-13พย66]มาตรการป้องกันการปราบปรามแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม เขียนโดย Admin 101
[พร0023.1/ว529-13พย66]แจ้งเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 115
[พร0023.1/ว530-13พย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 เขียนโดย Admin 90
[พร0023.1/ว518-9พย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.1/ว4274-8พ.ย.66]การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น ครั้งที่2 เขียนโดย Admin 67
[พร0023.1/ว4255-7พย66]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว3744-2ตค66]การกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 80
[พร0023.1/ว10037-29กย66]การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 เขียนโดย Admin 39
[พร0023.1/ว3729-29กย66]แนวทางการดำเนินการสำหรับ อปท.ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เขียนโดย Admin 32