แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว2128-27กพ66]การอบรมผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์(e-Learning) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เขียนโดย Admin 128
[พร0023.6/ว104-24กพ66]ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.1/ว105-24กพ66]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 52
[พร0023.1/ว104-23กพ66]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 เขียนโดย Admin 76
[พร0023.1/ว99-20กพ66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 เขียนโดย Admin 103
[พร0023.1/ว78-10ก.พ.66]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับท้องถิ่นแก่อปท. เขียนโดย Admin 143
[พร0023.1/ว76-9กพ66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.1/ว64-31มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.1/ว454-1กพ66]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 270
[พร0023.1/ว323-24มค66]การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 287