แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว633-28ธค66]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนณ รอบ 1/2567 เขียนโดย Admin 197
[พร0023.1/ว55-4มค67]การพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กค 2567 เขียนโดย Admin 133
[พร0023.1/ว629-27ธค66]แจ้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว5037-26ธค66]สำรวจ อปท.ที่ลงหมุดหมายแผนพัฬนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เขียนโดย Admin 220
[พร0023.1/ว623-26ธค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2566 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.1/ว617-22ธค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 เขียนโดย Admin 151
[พร0023.1/ว613-22ธค66]โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.1/ว608-20ธค66]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน เขียนโดย Admin 122
[พร0023.1/ว4898-18ธค66]การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 216
[พร0023.1/ว4818-13ธ.ค.66]ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 เขียนโดย Admin 155