แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว935-8มี.ค.65]การมอบหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 281
[พร0023.1/ว137-4มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.1/ว135-3มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 133
[พร0023.1/ว119-1มี.ค.65]โครงการฝึกอบรมหลักสุตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เขียนโดย Admin 222
[พร0023.1/ว118-1มี.ค.65]ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีพ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย เขียนโดย Admin 170
[พร0023.1/ว116-28กพ65]แจ้งแนวทางการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนายก อปท.และ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว109-22กพ65]แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมของ APO ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขียนโดย Admin 210
[พร0023.1/ว108-22กพ65]แจ้งกำหนดแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 205
[พร0023.1/ว102-21กพ65]แจ้งประชาสัมพันธ์ สั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.1/ว101-21กพ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 143