แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1606-21เมษ66]ขอเชิญประชุมเข้าร่วมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว1492-10เมษ66]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน) การบริหารท้องถิ่นเป็นเลิศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Admin 366
[พร0023.1/ว177-10เมษ66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.1/ว1441-5เมษ66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉรียะ รุ่นที่ 3 เขียนโดย Admin 181
[พร0023.1/ว173-5เมษ66]รางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 186
[พร0023.1/ว1438-5เมษ66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.1/ว1439-5เมษ66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.1/ว1440-5เมษ66]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 229
[พร0023.1/ว169-5เมษ66]การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ เขียนโดย Admin 104
[พร0023.1/ว168-5เมษ66]ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 131