แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว232-18พค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 เขียนโดย Admin 214
[พร0023.1/ว226-15พค66]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2566 เขียนโดย Admin 204
ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัด สถ.จ.และ สถ.อ.แพร่ เขียนโดย Admin 185
[พร0023.1/ว222-11พค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16/2566 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว221-11พค66]แจ้งเตรียมการจัดโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Admin 212
[พร0023.1/ว216-9พค66]มอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 199
[พร0023.1/ว1794-3พค66]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น) เขียนโดย Admin 362
[พร0023.1/ว1756-1พค66]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 384
[พร0023.1/ว1737-28เมษ66]ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.1/ว1735-28เมษ66]ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 225