แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3701-29กย66]การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เขียนโดย Admin 55
[พร0023.5/ว432-22กย66]การแจ้งหน่วยของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 64
[พร0023.1/ว427-21กย66]แจ้ง อปท.เข้าร่วมการรับฟังการมอบ นโยบายของ รัฐมนตรีกรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Facebook Live เขียนโดย Admin 61
[พร0023.1/ว426-21กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 เขียนโดย Admin 58
[พร0023.1/ว425-19กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 เขียนโดย Admin 60
[พร0023.1/ว4139-31ตค66]การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนยบ์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ อปท. เขียนโดย Admin 156
[พร0023.1/ว496-30ตค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูุ่มชน ครั้งที่ 35/2566 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.1/ว4102-30ต.ค.66]การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 178
[พร0023.1/ว4010-24ตค66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกพับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เขียนโดย Admin 250
[พร0023.1/ว484-20ตค66]แจ้งหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC เขียนโดย Admin 227