แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว37-18มค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 167
[พร0023.1/ว34-17มค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 เขียนโดย Admin 174
[พร0023.1/20-17มค65]ขอความอนุเคาะห์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายในอาคารพร้อมรถดับเพลิง เขียนโดย Admin 177
[พร0023.1/ว19-7มค65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65 เขียนโดย Admin 335
[พร0023.1/ว18-7มค65]อสถ.ได้มีสารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 197
[พร0023.1/ว16-7มค65]เลื่อนการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 175
[พร0023.1/ว13-6มค65]การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.1/ว11-5มค65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 189
[พร0023.1/ว9-5มค65]การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 161
[พร0023.1/ว1-4มค65]การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 157