แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว545-30ธค64]การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว5604-29ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 239
[พร0023.1/ว5616-29ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เขียนโดย Admin 202
[พร0023.1/ว5617-29ธค64]การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. เขียนโดย Admin 183
[พร0023.1/ว5615-19ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้านเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด เขียนโดย Admin 184
[พร0023.1/ว539-29ธค64]การจัดทำนามสงเคราะห์(ไทย - อังกฤษ) เขียนโดย Admin 164
[พร0023.1/ว533-24ธค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว526-21ธค64]แจ้งการอบรมหลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย Admin 230
[พร0023.1/ว522-20ธค64]ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 303
[พร0023.1/ว518-15ธค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 เขียนโดย Admin 186