แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3729-29กย66]แนวทางการดำเนินการสำหรับ อปท.ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เขียนโดย Admin 106
[พร0023.1/ว3736-29กย66]ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของ อปท. เขียนโดย Admin 81
[พร0023.1/ว440-29กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 เขียนโดย Admin 77
[พร0023.1/ว3702-29กย66]การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 72
[พร0023.1/ว3701-29กย66]การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เขียนโดย Admin 70
[พร0023.5/ว432-22กย66]การแจ้งหน่วยของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.1/ว427-21กย66]แจ้ง อปท.เข้าร่วมการรับฟังการมอบ นโยบายของ รัฐมนตรีกรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Facebook Live เขียนโดย Admin 76
[พร0023.1/ว426-21กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 เขียนโดย Admin 73
[พร0023.1/ว425-19กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 เขียนโดย Admin 74
[พร0023.1/ว4139-31ตค66]การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนยบ์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ อปท. เขียนโดย Admin 173