แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3208-26สค65]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 243
[พร0023.1/ว364-18สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 เขียนโดย Admin 207
[พร0023.1/ว357-16สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 เขียนโดย Admin 174
[พร0023.1/ว3017-11สค65]การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP เขียนโดย Admin 232
[พร0023.1/ว3021-11สค65]งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 147
[พร0023.1/ว3020-11สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awords 2022 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.1/ว2919-5สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.1/ว2899-4สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระบเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดีของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบงประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 243
[พร0023.1/ว2861-3สค65]ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญีปุ่น เขียนโดย Admin 207
[พร0023.1/ว2862-3สค65]ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 224