แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว277-14มิย66]การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570 เขียนโดย Admin 208
[พร0023.1/ว2250-9มิย66]การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เขียนโดย Admin 179
[พร0023.1/ว273-9มิย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 เขียนโดย Admin 198
[พร0023.1/ว270-7มิย66]แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการเสริมสร้างและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากฯ เขียนโดย Admin 252
[พร0023.1/ว2161-1มิย66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 271
[พร0023.1/ว260-31พค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 เขียนโดย Admin 199
[พร0023.1/ว245-24พค66]ขอความร่วมมือ อปท.เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ เข้ารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เขียนโดย Admin 226
[พร0023.1/ว244-23พค66]โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน)การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 243
[พร0023.1/ว241-23พค66]ขอความอนุเคราะห์แจ้งปลัดเทศบาลกรรมการพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนโดย Admin 188
[พร0023.1/ว242-23พค66]แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 171