แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว19-7มค65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65 เขียนโดย Admin 355
[พร0023.1/ว18-7มค65]อสถ.ได้มีสารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 213
[พร0023.1/ว16-7มค65]เลื่อนการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 193
[พร0023.1/ว13-6มค65]การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 163
[พร0023.1/ว11-5มค65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 212
[พร0023.1/ว9-5มค65]การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว1-4มค65]การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 177
[พร0023.1/ว545-30ธค64]การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว5604-29ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 260
[พร0023.1/ว5616-29ธค64]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เขียนโดย Admin 221