แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว27-16มค67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 280
[พร0023.1/ว9-9มค67]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 เขียนโดย Admin 216
[พร0023.1/ว8-9มค67]ประชาสัมพันธ์ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.1/ว11-9มค67]ประชาสัมพันธ์โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เขียนโดย Admin 236
[พร0023.1/ว634-28ธค66]การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญใน สถ.จ.แพร่ เขียนโดย Admin 190
[พร0023.1/ว633-28ธค66]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนณ รอบ 1/2567 เขียนโดย Admin 218
[พร0023.1/ว55-4มค67]การพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กค 2567 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.1/ว629-27ธค66]แจ้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 174
[พร0023.1/ว5037-26ธค66]สำรวจ อปท.ที่ลงหมุดหมายแผนพัฬนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เขียนโดย Admin 244
[พร0023.1/ว623-26ธค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2566 เขียนโดย Admin 162