แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว384-2พย65]การปรับปรุงโครงการสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เขียนโดย Admin 269
[พร0023.1/ว385-2พย65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.1/ว383-2พย65]การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของ อปท.ประจำปีงบ 2566 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.1/ว380-1พย65]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.1/ว372-31ตค65]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน(กรม) เขียนโดย Admin 141
[พร0023.1/ว3946-27ตค65]การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination เขียนโดย Admin 169
[พร0023.1/ว11979-18ตค65]ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลฯ เขียนโดย Admin 236
[พร0023.1/ว11882-11ตค65]ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.1/ว351-11ตค65]การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 เขียนโดย Admin 263
[พร0023.1/ว350-11ตค65]แจ้งข้อมูลข่าวาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 เขียนโดย Admin 185