แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว548-3พค65]แจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ เขียนโดย Admin 133
[พร0023.1/ว218-3พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 เขียนโดย Admin 84
[พร0023.1/ว1408-21เมษ65]มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.1/ว200-25เมษ65]ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 122
[พร0023.1/ว1488-21เมษ65]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal เขียนโดย Admin 169
[พร0023.1/ว1489-21เมษ65]การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.1/ว192-12เมษ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 เขียนโดย Admin 141
[พร0023.1/ว189-11เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 135
[พร0023.1/ว183-7เมษ65]แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมฯ เขียนโดย Admin 155
[พร0023.1/ว182-5เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 131