แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว147-25มีค64]ประชามสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัมนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC เขียนโดย Admin 323
[พร0023.1/ว144-23มีค64]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสับหรับ ศพด. รุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.1/ว1277-19มีค64]การประชุมชี้แจง เรื่องหลักกฏหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Admin 346
[พร0023.1/ว136-19มีค64]การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 334
[พร0023.1/ว137-19มีค64]แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 348
[พร0023.1/ว138-16มีค64]แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 268
[พร0023.1/ว129-18มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 275
[พร0023.1/ว1242-18มีค64]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 303
[พร0023.1/ว122-15มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 319
[พร0023.1/ว121-15มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 308