แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว354-11สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 เขียนโดย Admin 306
[พร0023.1/ว535-11สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 493
[พร0023.1/ว3508-11สค64]การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 287
[พร0023.1/ว339-6สค64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google Meet เขียนโดย Admin 487
[พร0023.3/ว327-2สค64]ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 338
[พร0023.1/ว322-29กค64]เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.1/ว320-27กค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 เขียนโดย Admin 294
[พร0023.1/ว318-20กค64]การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 405
[พร0023.1/ว3147-19กค64]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม เขียนโดย Admin 341
[พร0023.1/ว3145-19กค64]ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 293