แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3235-29สค65]ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Ombudsman Award รางวัล แห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 245
[พร0023.1/ว383-29สค65]ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานและการเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. เขียนโดย Admin 321
[พร0023.1/ว382-29สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 เขียนโดย Admin 207
[พร0023.1/ว3208-26สค65]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 308
[พร0023.1/ว364-18สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.1/ว357-16สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 เขียนโดย Admin 218
[พร0023.1/ว3017-11สค65]การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP เขียนโดย Admin 307
[พร0023.1/ว3021-11สค65]งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว3020-11สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awords 2022 เขียนโดย Admin 271
[พร0023.1/ว2919-5สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 313