แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว198-6พค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุม ครั้งที่ 16/2564 เขียนโดย Admin 314
[พร0023.1/ว200-6พค64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) เขียนโดย Admin 310
[พร0023.1/ว193-30เมษ64]การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 365
[พร0023.1/ว192-30เมษ64]ขอเชิญประชุมข้าราชการจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 296
[พร0023.1/ว1901-28เมษ64]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายก อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เขียนโดย Admin 368
[พร0023.1/ว187-27เมษ64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล เขียนโดย Admin 319
[พร0023.1/185-26เมษ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 290
[พร0023.1/ว182-23เมษ64]เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในห้วงเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.1/ว173-20เมษ64]ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย Admin 335
[พร0023.1/ว169-16เมษ64]ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 353