แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว170-16เมษ64]การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 383
[พร0023.1/ว166-9เมษ64]การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขียนโดย Admin 334
[พร0023.1/ว165-8เมษ64]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 328
[พร0023.1/ว164-8เมษ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 เขียนโดย Admin 253
[พร0023.1/ว163-8เมษ64]พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 266
[พร0023.1/ว161-5เมษ64]แจ้งเปลี่ยนกำหนดการใหม่โครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 364
[พร0023.1/ว162-5เมษ64]กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 325
[พร0023.1/ว157-31มีค64]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 274
[พร0023.1/ว1479-31มีค64]ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 325
[พร0023.1/ว150-31-มีค64]แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.สมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง(นงก.) รุ่นที่ 3 เขียนโดย Admin 351