แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว243-18พค65]กิจกรรม KM Online หัวข้อความสำเร็จของการพัฒนา e-Sevice เพื่อประชาชน ผ่านระบบ Facebook Live และ Youtube เขียนโดย Admin 290
[พร0023.1/ว238-12พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.1/ว232-11พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 เขียนโดย Admin 290
[พร0023.1/ว1764-11พค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เขียนโดย Admin 323
[พร0023.1/ว1763-11พค65]ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 297
[พร0023.1/ว1762-11พค65]ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยังยืน เขียนโดย Admin 309
[พร0023.1/ว1761-11พค65]การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 เขียนโดย Admin 282
[พร0023.1/ว230-10พค65]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 293
[พร0023.1/ว223-9พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 เขียนโดย Admin 302
[พร0023.1/ว224-9พค65]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 268