แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2826-28มิย64]มอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 632
[พร0023.3/ว292-29มิย64]แจ้งชำระเงินโครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 467
[พร0023.3/ว291-28มิย64]แจ้ง อปท.ส่งข้อมูลแสดงความจำนงขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เขียนโดย Admin 448
[พร0023.3/ว2801-28มิย64]แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลังสำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว2804-28มิย64]การดำเนินการตามคำสั่งจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 437
[พร0023.3/ว2803-28มิย64]การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว288-25มิย64]โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ เขียนโดย Admin 430
[พร0023.3/ว2766-24มิย64]โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย รูปแบบใหม่ เขียนโดย Admin 742
[พร0023.3/ว282-23มิย64]การสำรวจข้อมูลการเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท.ภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 478
[พร0023.3/ว283-23มิย64]การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 449