แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1788-22เมษ64]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 เขียนโดย Admin 431
[พร0023.3/ว1787-22เมษ64]หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Admin 480
[พร0023.3/ว1783-22เมษ64]การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.3/ว1782-22เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 441
[พร0023.3/ว178-22เมษ64]รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 392
[พร0023.3/ว179-22เมษ64]แจ้ง อปท.ให้การสนับสนุนและดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.3/ว175-21เมษ64]ขอความร่วมมืออำเภอแจ้ง อปท.ในพื้นที่ตามรายชื่อโครงการจัดทำเอกสารการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯส่งจังหวัดโดยด่วน เขียนโดย Admin 406
[พร0023.3/ว174-21เมษ64]แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.เข้าร่วมประชุมไลฟ์สดเพจเฟสบุ๊คศูนย์บริการกฏหมายสาธารณสุขกรมอนามัยฯ เขียนโดย Admin 405
[พร0023.3/ว172-19เมษ64]ให้อำเภอแจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานข้อมูลผลการดำเนนโครงการและค่าใช้จ่ยงบประมาณตามแบบฟอร์มฯ เขียนโดย Admin 429
[พร0023.3/ว171-16เมษ64]การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 587