แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว262-15มิย64]แจ้งขอเปลี่ยน วัน เวลา ประชุม LPA ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 402
[พร0023.3/ว260-14มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 392
[พร0023.3/ว2563-14มิย64]รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.3/ว2562-14มิย64]แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 575
[พร0023.3/ว259-11มิย64]หารือกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 434
[พร0023.3/ว258-11มิย64]แจ้งจัดทำสื่อเพื่อเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 524
[พร0023.3/ว2521-10มิย64]ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคถ้มครองมนุษยชน เขียนโดย Admin 449
[พร0023.3/ว2481-8,bp64]แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) เขียนโดย Admin 943
[พร0023.3/ว255-9มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.3/ว2354-31พค64]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 574