แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว523-25ธค63]รายงานข้อมูลการจัดตั้งด่านชุมชนของ อปท. เขียนโดย Admin 464
[พร0023.3/ว5925-25ธค63]โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เขียนโดย Admin 315
[พร0023.3/ว5926-25ธค63]แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเมอภาคทางการศึกษาและการเบิกจ่ายงบประมาณ เขียนโดย Admin 402
[พร0023.3/ว518-24ธค63]แจ้ง อปท.ในพื้นที่เสนอโครงการด้านแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 438
[พร0023.3/ว517-24ธค63]แจ้ง อปท.กวดขันผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามพรำะราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว516-24ธค63]การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้ฯ เขียนโดย Admin 384
[พร0023.3/ว5883-23ธค63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 405
[พร0023.3/ว5878-22ธค63]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย Admin 434
[พร0023.3/ว5811-18ธค63]การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสรีสากล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.3/ว508-17ธค63]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลก เขียนโดย Admin 396