แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3856-3กย64]การรายงานผลการดำเนินงานโรงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว3851-3กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 347
[พร0023.3/ว3845-2กย64]การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 350
[พร0023.3/ว3838-2กย64]โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เขียนโดย Admin 329
[พร0023.3/ว378-1กย64]แจ้งการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาฯ เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว3828-2กย64]หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินดำเนินกิจการอื่นฯ ในช่วงระบาดของ โควิด -19 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว3822-1กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.3/ว3821-1กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 404
[พร0023.3/ว3814-1กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 302
[พร0023.3/ว3813-1กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบ 64 งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 417