แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว476-30พย63]แจ้งการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ฯ เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว5456-30พย63]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 287
[พร0023.3/ว5441-30พย63]ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.3/ว5442-30พย63]ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี เงื่อนไน(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญร่วมประชุม เขียนโดย Admin 302
[พร0023.3/ว5415-27พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เขียนโดย Admin 347
[พร0023.3/ว5420-27พย63]โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.3/ว5403-26พย63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.3/ว5404-26พย63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว5401-26พย63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 330
[พร0023.3/ว5389-26พย63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เขียนโดย Admin 415