แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว131-19มีค64]แจ้ง อปท.ตรวจสอบการตรวจรับและเก็บรักษานมโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ครบ 100 % เขียนโดย Admin 418
[พร0023.3/ว1206-16มีค64]แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.3/ว126-16มีค64]แจ้งอำเภอสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดตั้งด่านชุมชนของ อปท. เขียนโดย Admin 486
[พร0023.3/ว1209-16มีค64]การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) เขียนโดย Admin 397
[พร0023.3/ว123-15มีค64]การกำชับรายงานผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 478
[พร0023.3/ว119-12มีค64]ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.3/ว118-12มีค64]ประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย Admin 320
[พร0023.3/ว117-12มีค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เขียนโดย Admin 312
[พร0023.3/ว780-16กพ64]การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เขียนโดย Admin 459
[พร0023.3/ว1162-11มีค64]การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 445