แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว847-19กพ64]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2562 เขียนโดย Admin 342
[พร0023.3/ว817-17กพ64]การทำลสยต้นขั้วตั๋วรับจำนำและสำเนาใบเสร็จรับเงินของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 306
[พร0023.3/ว812-17กพ64]ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว801-17กพ64]แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว800-17กพ64]การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว87-16กพ64]แจ้งขออนุเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 433
[พร0023.3/ว782-16กพ64]แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอ็ปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เขียนโดย Admin 380
[พร0023.3/ว771-15กพ64]ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.3/ว81-11กพ64]ขอส่งแผ่นพับ "4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก"สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว754-11กพ64]แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564) เขียนโดย Admin 441