แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว420-7ตค64]ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล กิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว4355-7ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว4349-7ตค64]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายนอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 395
[พร0023.3/ว4351-7ตค64]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 430
[พร0023.3/ว4346-7ตค64]ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.3/ว4347-7ตค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ เขียนโดย Admin 345
[พร0023.3/ว4348-7ตค64]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 376
[พร0023.3/ว4345-7ตค64]แนวทางการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 740
[พร0023.3/ว4334-6ตค64]การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งว่าง เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว4332-6ตค64]การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 357