แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1942-30เมษ64]แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 429
[พร0023.3/ว1943-30เมษ64]การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Admin 343
[พร0023.3/ว1937-30เมษ64]การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว188-29เมษ64]การสำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมจัดสรรให้บริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 439
[พร0023.3/ว1898-28เมษ64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 390
[พร0023.3/ว1900-28เมษ64]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ เขียนโดย Admin 499
[พร0023.3/ว1890-28เมษ64]การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 440
[พร0023.3/ว1889-28เมษ64]หารือข้อกฏหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย เขียนโดย Admin 372
[พร0023.3/ว1880-28เมษ64]โครงการร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว184-26เมษ64]การสำรวจข้อมูลการดำเนินการแจกจ่ายอาหารกลางวันเด็กเล็กสาังกัด อปท. กรณีปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เขียนโดย Admin 506