แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3519-13สค64]การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 323
[พร0023.3/ว3527-13สค64]การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท. เขียนโดย Admin 431
[พร0023.3/ว3526-13สค64]การใช้พื้นที่ที่ทำการ อบต.สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว355-13สค64]แจ้ง อปท.ถือปฏิบัติในการจัดารขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามกฏหมายและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เขียนโดย Admin 404
[พร0023.3/ว345-11สค64]ผลการหารือระหว่างคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน)กับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขียนโดย Admin 379
[พร0023.3/ว3491-10สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 555
[พร0023.3/ว344-10ส.ค.64]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน๊ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 409
[พร0023.3/ว3462-9สค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 380
[พร0023.3/ว3448-9สค64]ซักซ้อมแนวทางจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันกรณี การเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 459
[พร0023.3/ว3449-9สค64]การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ อปท. เขียนโดย Admin 413