แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว247-2มิย64]การส่งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 400
[พร0023.3/ว2360-31พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย Admin 323
[พร0023.3/ว2395-1มิย64]ติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.3/ว2389-1มิย64]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 319
[พร0017.2/ว2379-31พค64]ชี้แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 406
[พร0023.3/ว244-1มิย64]ขอร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตอบแบบสำรวจ ผ่าน QR-Code เขียนโดย Admin 413
[พร0023.3/ว6099-31พค64]ขอความร่วมมือนกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 347
[พร0023.3/ว242-21พค64]การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ภายในหน่วยงาน เขียนโดย Admin 331
[พร0023.3/ว2350-21พค64]กำหนดชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบจัดเก็บรายงานการปรเมินตนเอง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เขียนโดย Admin 376
[พร0023.3/ว2352-21พค64]ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารวนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2564(ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 361