แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2046-7พค64]ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 340
[พร0023.3/ว204-7พค64]ขอความร่วมมืออำเภอแจ้ง อปท. ให้นำส่งสำเนแบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของสำนักงบประมาณ จำนวนโครงการละ 3 ชุด ให้จังหวัด เขียนโดย Admin 369
[พร0023.3/ว2045-7พค64]แนวทางการปฏิบัติการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่" เขียนโดย Admin 365
[พร0023.3/ว2019-6พค64]การนำส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 304
[พร0023.3/ว2020-6พค64]การนำส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.3/ว195-5พค64]แจ้งความประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างให้รายงานการขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายฯ เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว1975-3พค64]การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) เขียนโดย Admin 411
[พร0023.3/ว1974-3พค64]การบันทึกข้อมูลบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี(มฝ.1) ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 380
[พร0023.3/ว1973-3พค64]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท. เขียนโดย Admin 428
[พร0023.3/ว1972-3พค64]ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 446