แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว171-16เมษ64]การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 536
[พร0023.3/ว1693-16เมษ64]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 389
[พร0023.3/ว1704-16เมษ64]การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 309
[พร0023.3/ว1699-16เมษ64]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 560
[พร0023.3/ว1692-16เมษ64]มาตรการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 426
[พร0023.3/ว1691-16เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(งวดที่ 1) เขียนโดย Admin 407
[พร0023.3/ว1643-9เมษ64]การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 349
[พร023.3/ว1642-9เมษ64]ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เขียนโดย Admin 321
[พร023.3/ว1641-9เมษ64]ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เขียนโดย Admin 357
[พร0023.3/ว1644-9เมษ64]การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เขียนโดย Admin 331