แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว249-7มิย64]พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 360
[พร0023.3/ว2407-2มิย64]การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.3/ว2408-2มิย64]แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 458
[พร0023.3/ว247-2มิย64]การส่งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 410
[พร0023.3/ว2360-31พค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย Admin 332
[พร0023.3/ว2395-1มิย64]ติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 312
[พร0023.3/ว2389-1มิย64]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 330
[พร0017.2/ว2379-31พค64]ชี้แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 416
[พร0023.3/ว244-1มิย64]ขอร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตอบแบบสำรวจ ผ่าน QR-Code เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว6099-31พค64]ขอความร่วมมือนกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 358