แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว305-8กค64]แจ้งรายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. เขียนโดย Admin 324
[พร0023.3/ว304-8กค64]การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ผ่าระบบ วิดีโอ conference เขียนโดย Admin 290
[พร0023.3/ว3016-8กค64]ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง เขียนโดย Admin 291
[พร0023.3/ว3024-9กค64]การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เขียนโดย Admin 413
[พร0023.3/ว303-8กค64]แจ้ง อปท.ที่มีสถานธนานุบาล สำรวจพนักงานฯ เขียนโดย Admin 309
[พร0023.3/ว3010-8กค64]แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เขียนโดย Admin 298
[พร0023.3/ว3007-8กค64]แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่ระดับจังหวัด เขียนโดย Admin 294
[พร0023.3/ว2996-7กค64]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 270
[พร0023.3/ว2991-7กค64]รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 372
[พร0023.3/ว2986-7กค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 376