แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3749-27สค64]อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2564 มีผลคะแนนประเมินอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.3/ว371-26สค64]การนำเข้าข้อมูลน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Plan เขียนโดย Admin 346
[พร0023.3/ว3733-26สค64]การพิจารณาคัดเลือก อำเภอสะอาด จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 292
[พร0023.3/ว3695-24สค64]โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 309
[พร0023.3/ว3696-24สค64]การเตรียมความพร้อมของ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน)ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Admin 485
[พร0023.3/ว3672-23สค64]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกาาของ สถ.จ.และ สถ.อ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 317
[พร0023.3/ว361-20สค64]แจ้งประชุมทางไกล เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินฯผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เขียนโดย Admin 365
[พร0023.3/ว3640-20สค64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 488
[พร0023.3/ว3641-20สค64]ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. เขียนโดย Admin 395
[พร0023.3/ว3530-13สค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบข้อมูลและบริหารวัคซีน เขียนโดย Admin 398