แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว253-8มิย64]แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 383
[พร0023.3/ว252-8มิย64]ขอความร่วมมืออำเภอ เร่งรัด อปท.ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 342
[พร0023.3/ว251-8มิย64]แจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว2448-7มิย64]ติดตามผลการดำเนินงานหลังการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว2445-7มิย64]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 และเชิญประชุมชี้แจงประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว2444-7มิย64]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.3/ว2443-7มิย64]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เขียนโดย Admin 324
[พร0023.3/ว249-7มิย64]พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว2407-2มิย64]การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 355
[พร0023.3/ว2408-2มิย64]แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 449