แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2987-7กค64]การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อปท. ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 359
[พร0023.3/ว2955-6กค64]ซักซ้อมแนวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 562
[พร0023.3/ว2927-5กค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 เขียนโดย Admin 355
[พร0023.3/ว2928-5กค64]ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมควมรอบรู้ในการลดโรคอ้วนในเด็กวันเรียนวัยรุ่นไทย เขียนโดย Admin 307
[พร0023.3/ว2907-2กค64]การจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว2906-2กค64]การจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 354
[พร0023.3/ว2904-2กค64]การจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวสัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เขียนโดย Admin 333
[พร0023.3/ว2902-2กค64]รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองคืการบริสหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว297-2กค64]การงดให้การเรียนการสอนแบบ on site และพิจาณาการเรียนการสอนแบบอื่นฯ เขียนโดย Admin 371
[พร0023.3/ว298-2กค64]การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เขียนโดย Admin 266