แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5476-21ธค64]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 274
[พร0023.3/ว5471-21ธค64]กำหนดการโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายรูปแบบใหม่ เขียนโดย Admin 414
[พร0023.3/ว523-21ธค64]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 3000 V.4 และโปรแกรมทดลอง LTAXMAP ฯ เขียนโดย Admin 323
[พร0023.3/ว5451-20ธค64]การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน เขียนโดย Admin 368
[พร0023.3/ว5453-20ธค64]ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลเมืองพลายชุมพล เขียนโดย Admin 360
[พร0023.3/ว5454-20ธค64]ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว5455-20ธค64]หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว5408-16ธค64]การติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบแนวทางปฏิบัติทะเบียนและวัดผลฯ เขียนโดย Admin 308
[พร0023.3/ว5396-15ธค64]การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ เขียนโดย Admin 348
[พร0023.3/ว5348-14ธค64]การดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ และ รพสต.ให้แก่ อปท. ประจำปีงบ 65 ผ่านระบบทางไกล conference เขียนโดย Admin 329