แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5150-30พย64]การรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เขียนโดย Admin 300
[พร0023.3/ว5139-30พย64]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ประจำปีงบ 2564 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.3/ว5140-30พย64]สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 358
[พร0023.3/ว5116-29พย64]แนวทางการในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว5115-29พย64]การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 375
[พร0023.3/ว5086-25พย64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 284
[พร0023.3/ว5079-25พย64]กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 326
[พร0023.3/ว5075-25พย64]กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย Admin 320
[พร0023.3/ว487-23พย64]แจ้งประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว5042-23พย64]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 428