แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3777-30สค64]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 286
[พร0023.3/ว3774-30สค64]การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด เขียนโดย Admin 301
[พร0023.3/ว3764-27สค64]การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของสถานศึกาาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 352
[พร0023.3/ว376-27สค64]กำหนดจัดอบรมการทำ BCP ของ อปท.กรณีศึกษา โควิด 19 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 305
[พร0023.3/ว3763-27สค64]การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 376
[พร0023.3/ว374-27สค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 268
[พร0023.3/ว3749-27สค64]อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2564 มีผลคะแนนประเมินอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เขียนโดย Admin 345
[พร0023.3/ว371-26สค64]การนำเข้าข้อมูลน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Plan เขียนโดย Admin 311
[พร0023.3/ว3733-26สค64]การพิจารณาคัดเลือก อำเภอสะอาด จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.3/ว3695-24สค64]โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 282