แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4554-21ตค64]แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปรการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 269
[พร0023.3/ว4553-21ตค64]แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.3/ว4552-21ตค64]แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 346
[พร0023.3/ว4551-21ตค64]แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เขียนโดย Admin 440
[พร0023.3/ว432-21ตค64]แจ้ง ทอ.รวบรวมข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมวให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.3/ว4510-19ตค64]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.3/ว4509-19ตค64]การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ เขียนโดย Admin 273
[พร0023.3/ว4511-19ตค64]นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 260
[พร0023.3/ว4508-19ตค64]ประกาศควบคุมมลพิษ เรื่อง หลกเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย 2564 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.3/ว4507-19ตค64]เร่งรัดดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขียนโดย Admin 356