แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว990-10มี.ค.65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เขียนโดย Admin 345
[พร0023.3/ว989-10มี.ค.65]คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เขียนโดย Admin 341
[พร0023.3/ว148-10มี.ค.65]ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ Excel ในการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยunit cost ของงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมและงานชลประทาน ตามหลักเกณฑ์และว เขียนโดย Admin 439
[พร0023.3/ว974-10มี.ค.65]การดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด เขียนโดย Admin 379
[พร0023.3/ว145-9มี.ค.65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.3/ว933-8มี.ค.65]การเร่งรัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา) เขียนโดย Admin 308
[พร0023.3/ว932-8มี.ค.65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันคงบคุมการบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2565 เขียนโดย Admin 386
[พร0023.3/ว142-7มีค65]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลแผนการพัฒนาการศึกษา เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว141-7มีค65]แจ้ง อปท.ตอบแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 เขียนโดย Admin 348
[พร0023.3/ว918-7มีค65]แนวทางเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 357