แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4809-8พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 223
[พร0023.3/ว4810-8พย64]ประกาศรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.3/ว4804-5พย64]แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 269
[พร0023.3/ว4805-5พย64]การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 245
[พร0023.3/ว4806-5พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 267
[พร0023.3/ว460-4พย64]มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร เขียนโดย Admin 325
[พร0023.3/ว459-4พย64]แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมทางไลฟ์สดเฟสบุ๊คกองกฏหมาย กรมอนามัย เขียนโดย Admin 302
[พร0023.3/ว4785-4พย64]การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 291
[พร0023.3/ว4784-4พย64]การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 389
[พร0023.3/ว4783-4พย64]คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 335