แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว441-26ตค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัด อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เขียนโดย Admin 339
[พร0023.3/ว4602-26ตค64]การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผลงาน อปท.ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 248
[พร0023.3/ว4592-25ตค64]ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง เขียนโดย Admin 279
[พร0023.3/ว4595-25ตค64]มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 382
[พร0023.3/ว4593-25ตค64]การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของ ศพด.เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 365
[พร0023.3/ว4582-25ตค64]ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Club เขียนโดย Admin 306
[พร0023.3/ว438-25ตค64]รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 333
[พร0023.3/ว437-25ตค64]ขอเชิญประชุมคณะทำงานรอบการสร้างจิตสำนึก เขียนโดย Admin 319
[พร0023.3/ว4563-21ตค64]กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่อยงานของรัฐ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 330
[พร0023.3/ว436-21ตค64]แจ้ง อปท.ที่มัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบรานงานในการเปิดศูนย์ฯ เขียนโดย Admin 405