แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4867-10พย64]แบบรายงานการดำเนินการของ อปท.ในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 372
[พร0023.3/ว4853-10พย64]การประชุมเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารเมืองและผู้แทนบริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการกระกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 275
[พร0023.3/ว467-9พย64]ขอประสานงานให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประเมินเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขียนโดย Admin 335
[พร0023.3/ว465-8พย64]ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว464-8พย64]การเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว4808-8พย64]การแจกจ่ายเครื่องกันหยาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ เขียนโดย Admin 361
[พร0023.3/ว4809-8พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.3/ว4810-8พย64]ประกาศรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 307
[พร0023.3/ว4804-5พย64]แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 280
[พร0023.3/ว4805-5พย64]การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 261