แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3696-24สค64]การเตรียมความพร้อมของ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน)ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Admin 443
[พร0023.3/ว3672-23สค64]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกาาของ สถ.จ.และ สถ.อ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 287
[พร0023.3/ว361-20สค64]แจ้งประชุมทางไกล เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินฯผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เขียนโดย Admin 337
[พร0023.3/ว3640-20สค64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 460
[พร0023.3/ว3641-20สค64]ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. เขียนโดย Admin 362
[พร0023.3/ว3530-13สค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบข้อมูลและบริหารวัคซีน เขียนโดย Admin 371
[พร0023.3/ว3519-13สค64]การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 297
[พร0023.3/ว3527-13สค64]การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท. เขียนโดย Admin 409
[พร0023.3/ว3526-13สค64]การใช้พื้นที่ที่ทำการ อบต.สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขียนโดย Admin 332
[พร0023.3/ว355-13สค64]แจ้ง อปท.ถือปฏิบัติในการจัดารขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามกฏหมายและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เขียนโดย Admin 377