แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4287-4ตค64]การรายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 277
[พร0023.3/ว4270-4ตค64]การเตรียมการจัดทำ(ร่าง)แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2564 - 2570 เขียนโดย Admin 324
[พร0023.3/ว403-1ตค64]การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี เขียนโดย Admin 318
[พร0023.3/ว4244-30กย64]การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี เขียนโดย Admin 318
[พร0023.3/ว4223-30กย64]รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) เขียนโดย Admin 318
[พร0023.3/ว400-29กย64]ขอความร่วมือ ท้องถิ่นอำเภอแจ้ง อปท.ดำเนินการส่งเงินเหลือจ่าย หากมีเงินเหลือจากโครงการฯ ส่งคืน สถ.จ.แพร่ เขียนโดย Admin 345
[พร0023.3/ว4213-29กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.3/ว4214-29กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 306
[พร0023.3/ว4207-29กย64]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจใก้แก่ อปท.()เหลือจ่าย ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 259
[พร0023.3/ว4205-29กย64]การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2564 เหลือจ่าย เขียนโดย Admin 343