แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3077-13กค64]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงวินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 เขียนโดย Admin 541
[พร0023.5/ว3033-9กค64]โครงการฝึกอบรม แนวทางจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย รูปแบบใหม่ เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว3078-13กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 กรณี เงินอุดหนุนดด้านการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 454
[พร0023.3/ว3076-13กค64]การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขียนโดย Admin 323
[พร0023.3/ว3059-12กค64]การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ(ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 460
[พร0023.3/ว3065-13กค64]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เขียนโดย Admin 369
[พร0023.3/ว3064-13กค64]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงืนอุดหนุนทั่วไปสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.3/ว3054-12กค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินฯ เขียนโดย Admin 302
[พร0023.3/ว3053-12กค64]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขียนโดย Admin 370
[พร0023.3/ว307-9กค64]การตอบแบบสำรวจเพื่อลงทะเบียนการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากกรมอนามัย เขียนโดย Admin 301