แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4206-29กย64]ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 313
[พร0023.3/ว397-28กย64]แจ้ง อปท.ดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว396-28กย64]แจ้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท. เขียนโดย Admin 294
[พร0023.3/ว396-28กย64]เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ อปท. เขียนโดย Admin 275
[พร0023.3/ว4154-23กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 348
[พร0023.3/ว4176-27กย64]ผลการคัดเลือกองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 293
[พร0023.3/ว395-23กย64]แจ้งสำรวจข้อมูลแบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าฯ เขียนโดย Admin 274
[พร0023.3/ว4142-23กย64]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 357
[พร0023.3/ว4133-22กย64]ขอความอนุเคราะห์เตรียม้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2564/65 เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว393-20กย64]แจ้ง อปท.จรวจสอบคุณสมบัติผู้มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ เขียนโดย Admin 482