แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว427-31มค65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เขียนโดย Admin 357
[พร0023.3/ว428-31มค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย Admin 320
[พร0023.3/ว58-28มค65]การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดการเหตุรำคาญ ผ่านระบบ video conference เขียนโดย Admin 309
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/1090-27มค65]บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่[เทศบาลเมืองพร่] เขียนโดย Admin 276
[พร0023.3/ว371-26ม.ค.65]ขอความร่วมมือในการแจ้งปฎิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มไม่บันทึกแบบกสศ.05 2564 เขียนโดย Admin 315
[พร0023.3/ว355-26ม.ค.65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่2เพิ่มเติม(เดือนกุมภาพันธ์ 2565) เขียนโดย Admin 406
[พร0023.3/ว44-20มค65]แจ้งท้องถิ่นอำเภอจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมายัง สถ.จ.แพร่ เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว285-20มค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคึรงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 เขียนโดย Admin 411
[พร0023.3/ว284-20มค65]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เขียนโดย Admin 364
[พร0023.3/ว280-20มค65]แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 392