แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว345-11สค64]ผลการหารือระหว่างคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน)กับการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขียนโดย Admin 343
[พร0023.3/ว3491-10สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 518
[พร0023.3/ว344-10ส.ค.64]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน๊ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 365
[พร0023.3/ว3462-9สค64]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 341
[พร0023.3/ว3448-9สค64]ซักซ้อมแนวทางจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันกรณี การเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 429
[พร0023.3/ว3449-9สค64]การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ อปท. เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว3450-9สค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 429
[พร0023.3/ว342-9สค64]แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯจากเดิมเป็น วันที่ 10 สค 64 เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว3434-6สค64]เชิญประชุม รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบ 65 เขียนโดย Admin 424
[พร0023.3/ว338-6สค64]แจ้ง ครู ศพด.และ ครู อนุบาลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยลงทะเบียนไว้กับ รพ.ของภาครัฐก่อนได้ฯ เขียนโดย Admin 355