แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3993-13กย64]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 363
[พร0023.3/ว3993-13กย64]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 291
[พร0023.3/ว380-13กย64]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้ฉีดเพื่อเสนอเป็นข้อมูลขอรับการจัดสรรวัคซีน เขียนโดย Admin 355
[พร0023.3/ว3892-6กย64]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภาจกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว3882-6กย64]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เขียนโดย Admin 329
[พร0023.3/ว3866-3กย64]การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จพดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ของ อปท. เขียนโดย Admin 436
[พร0023.3/ว3864-3กย64]โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 373
[พร0023.3/ว378-3กย64]การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai water plan เขียนโดย Admin 317
[พร0023.3/ว3856-3กย64]การรายงานผลการดำเนินงานโรงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เขียนโดย Admin 317
[พร0023.3/ว3851-3กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 281