แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1561-26เมษ65]การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 453
[พร0023.3/ว203-26เมษ65]แจ้ง อปท.ส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ เขียนโดย Admin 431
[พร0023.3/ว1556-26เมษ65]การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขียนโดย Admin 336
[พร0023.3/ว1553-26เมษ65]การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างชั้น เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว1542-25เมษ65]การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เขียนโดย Admin 323
[พร0023.3/ว1529-25เมษ65]โครงการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุขนัขบ้าฯ ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 297
[อบจ.][พร0023.3/4673-25เมษ65]ขอเชิญประชุมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 250
[พร0023.3/ว201-25เมษ65]การประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการสวัสดิการสังคมจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 325
[พร0023.3/ว1517-22เมษ65]การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เขียนโดย Admin 387
[พร0023.3/ว199-21เมษ65]แจ้งการแจกจ่ายคู่มือการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ อปท.ทุกแห่ง เขียนโดย Admin 296