แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4782-4พย64]การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) เขียนโดย Admin 392
[พร0023.3/ว4776-3พย64]ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยข้อง เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว4775-3พย64]การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เขียนโดย Admin 350
[พร0023.3/ว4766-3พย64]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ในระบบฯ เขียนโดย Admin 329
[พร0023.3/ว4767-3พย64]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม เขียนโดย Admin 360
[พร0023.3/ว4738-2พย64]ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว4742-2พย64]ขอส่งแนวทางป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ เขียนโดย Admin 295
[พร0023.3/ว4743-2พย64]การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เขียนโดย Admin 339
[พร0023.3/ว4744-2พย64]การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคต เขียนโดย Admin 307
[พร0023.3/ว4745-2พย64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการเปิดศูนย์แยกตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย เขียนโดย Admin 324