แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4741-2พย64]การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว4740-2พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้กับ ทต.และ อบต. เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว4720-1พย64]การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ อปท. เขียนโดย Admin 369
[พร0023.3/ว4707-29ตค64]การดำเนินการตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" เขียนโดย Admin 358
[พร0023.3/ว4697-29ตค64]การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.3/ว4681-29ตค64]กำหนดแบบรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของ อปท. เขียนโดย Admin 354
[พร0023.3/ว448-27ตค64]แจ้งสำรวจคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด 19 เขียนโดย Admin 388
[พร0023.3/ว446-26ตค64]การตรวจสอบและยืนยังนำส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.3/ว4640-27ตค64]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 261
[พร0023.3/ว445-26ตค64]แจ้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.รายงานข้อมูลฯ เขียนโดย Admin 367