แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4019-14กย64]แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 336
[พร0023.3/ว4001-13กย64]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 275
[พร0023.3/ว4004-13กย64]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(เหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว3997-13กย64]การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 676
[พร0023.3/ว3993-13กย64]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 391
[พร0023.3/ว3993-13กย64]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 321
[พร0023.3/ว380-13กย64]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้ฉีดเพื่อเสนอเป็นข้อมูลขอรับการจัดสรรวัคซีน เขียนโดย Admin 375
[พร0023.3/ว3892-6กย64]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภาจกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 410
[พร0023.3/ว3882-6กย64]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เขียนโดย Admin 353
[พร0023.3/ว3866-3กย64]การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จพดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ของ อปท. เขียนโดย Admin 461