แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2710-4มีค65]การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 375
[พร0023.3/ว883-4มีค65]มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกตั้ง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 333
[พร0023.3/ว134-3มีค65]แจ้งโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว133-3มีค65]แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมประชุมหารือฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live เขียนโดย Admin 374
[พร0023.3/ว857-3มีค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 382
[พร0023.3/ว856-3มีค65]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัยนรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว828-1มีค65]การดำเนินการตามนโยบาย จังหวัดสะอาด เขียนโดย Admin 410
[พร0023.3/ว2349-28กพ65]การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 350
[พร0023.3/ว52-28กพ65]แจ้งอำเภอเร่งรัด อปท.ในการส่งรายงานประปาหมู่บ้าน อปท.จ.แพร่ เขียนโดย Admin 356
[พร0023.3/ว834-2มี.ค.65]โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Admin 426