แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3186-20กค64]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 405
[พร0023.3/ว317-19กค64]แจ้งการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live ของสำนักงาน ก.พ.ร. เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว3155-19กค64]ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 396
[พร0023.3/ว3148-19กค64]เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว316-16กค64]แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ เขียนโดย Admin 389
[พร0023.1/ว315-16กค64]แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 391
[พร0023.1/ว314-16กค64]แจ้งปรับแผนและกำหนดการฝึกอบรมของหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 335
[พร0023.3/ว237-16กค64]แจ้ง อปท. เร่งรัดการรายงานข้อมูลฯ เขียนโดย Admin 321
[พร0023./ว3119-15กค64]รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศษบัญญัติ ไปพลางก่อน ฯ เขียนโดย Admin 454
[พร0023.3/ว3096-14กค64]เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 356