แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว264-15มิย64]แจ้งแนวทางการนำเข้าข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 393
[พร0023.3/ว263-15มิย64]จัดส่งแบบประเมิน ให้อำเภอ ทุกอำเภอ อบจ. เทศบาลเมือง และทีมประเมิน LPA ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 443
[พร0023.3/ว2577-15มิย64]ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรีชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น เขียนโดย Admin 335
[พร0023.3/ว2575-15มิย64]การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 341
[พร0023.3/ว262-15มิย64]แจ้งขอเปลี่ยน วัน เวลา ประชุม LPA ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว260-14มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 330
[พร0023.3/ว2563-14มิย64]รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว2562-14มิย64]แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 504
[พร0023.3/ว259-11มิย64]หารือกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.3/ว258-11มิย64]แจ้งจัดทำสื่อเพื่อเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 456