แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3450-9สค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว342-9สค64]แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯจากเดิมเป็น วันที่ 10 สค 64 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.3/ว3434-6สค64]เชิญประชุม รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบ 65 เขียนโดย Admin 454
[พร0023.3/ว338-6สค64]แจ้ง ครู ศพด.และ ครู อนุบาลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยลงทะเบียนไว้กับ รพ.ของภาครัฐก่อนได้ฯ เขียนโดย Admin 384
[พร0023.3/ว3426-6สค64]การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2) เขียนโดย Admin 331
[พร0023.3/ว3413-5สค64]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.3/ว3402-4สค64]ตอบข้อหารือแนวทางการวินิจฉัยอัตราภาษีป้ายเมนูบอร์ด Amzon เขียนโดย Admin 356
[พร0023.3/ว3400-4สค64]การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให่แก่ อปท.แต่ อปท.ไม่พร้อมรับโอน เขียนโดย Admin 414
[พร0023.3/ว3387-3สค64]กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2564 เขียนโดย Admin 398
[พร0023.3/ว3383-3สค64]มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 413