แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3814-1กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 268
[พร0023.3/ว3813-1กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบ 64 งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว3775-30สค64]การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด เขียนโดย Admin 357
[พร0023.3/ว3778-30สค64]ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 325
[พร0023.3/ว3777-30สค64]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 346
[พร0023.3/ว3774-30สค64]การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด เขียนโดย Admin 343
[พร0023.3/ว3764-27สค64]การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของสถานศึกาาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว376-27สค64]กำหนดจัดอบรมการทำ BCP ของ อปท.กรณีศึกษา โควิด 19 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว3763-27สค64]การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 411
[พร0023.3/ว374-27สค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 308