แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0.023.3/ว2484-8มิย64]รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการาจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว2483-8มิย64]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย Admin 319
[พร0023.3/ว2479-8มิย64]แนวทางการจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ เขียนโดย Admin 381
[พร0023.3/ว2482-8มิย64]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 355
[พร0023.3/ว2477-8มิย64]แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 341
[พร0023.3/ว254-8มิย64]แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ให้ทีมประเมินฯ เขียนโดย Admin 313
[พร0023.3/ว253-8มิย64]แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 383
[พร0023.3/ว252-8มิย64]ขอความร่วมมืออำเภอ เร่งรัด อปท.ดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 344
[พร0023.3/ว251-8มิย64]แจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 327
[พร0023.3/ว2448-7มิย64]ติดตามผลการดำเนินงานหลังการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย Admin 452