แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3426-6สค64]การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2) เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว3413-5สค64]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.3/ว3402-4สค64]ตอบข้อหารือแนวทางการวินิจฉัยอัตราภาษีป้ายเมนูบอร์ด Amzon เขียนโดย Admin 366
[พร0023.3/ว3400-4สค64]การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให่แก่ อปท.แต่ อปท.ไม่พร้อมรับโอน เขียนโดย Admin 428
[พร0023.3/ว3387-3สค64]กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2564 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.3/ว3383-3สค64]มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว329-2สค64]ทบทวนการกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย เขียนโดย Admin 377
[พร0023.3/ว325-30กค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 406
[พร0023.3/ว3370-2สค64]การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 403
[พร0023.3/ว3369-2สค64]การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 416